Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Vybíráme nejdůležitější:

 

§ 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami.

- odst. 2 – zdravotním postižením pro účely tohoto zákona je mj. i autismus.

 

- odst.6 –Při hodnocení žáků a studentů se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

 

- odst. 8 - Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak.

 

- odst. 9 - Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.

 

§ 18 Individuální vzdělávací plán

 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

 

§ 48 Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem

 

Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

 

§ 55 odst.2 - Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce.

 

Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

 

V tomto zásadním předpisu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci s diagnózou autismus považováni za žáky s těžkým zdravotním postižením - §1 odst.4 e).

 

 

 

 

 

 

Něco málo z „Nové aspekty výchovy“ – Dagmar Čábalová

 

Vzdělání a vzdělávání

 

Chybné kroky ve vzdělávání:

-          všichni žáci se učí stejným způsobem

-          zastaralé osnovy vyhovují i dnes (i otázka metod, forem přístupu)

-          výklad vede k vědomostem žáků

-          cílem vzdělání je pouhé osvojení si znalostí a dovedností

-          učebnice je základem výuky

-          pouhá změna 1 prvku systému vzdělávání (např. jen lepší příprava studentů učitelství)

 

Čínské přísloví: „ Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

 

Co si nejlépe zapamatujeme:

10%  toho, co slyšíme

15%  toho, co vidíme

20%  toho, co současně vidíme i slyšíme

40%  toho, o čem diskutujeme

80%  toho, co přímo zažijeme nebo uděláme

90%  toho, co se pokoušíme naučit druhé

 

 

Teorie mnohočetné inteligence (H. Gardner)

 

7 typů inteligence – učitel může dle žákovy inteligence dát smysluplnou nabídku ve třídě – dát žákům možnost výběru.

1. Logicko- matematická inteligence – děti počítají aritmetické příklady zpaměti, baví je počítání, odůvodňování věci logicky a jasně, vymýšlejí experimenty, hrají šachy, dámu, jiné strategické hry,…

2. Lingvistická (jazyková) inteligence – děti rádi píší, vymýšlejí fantastické historky, vyprávějí vtipy a příběhy, ve volném čase rádi čtou, mají dobrou paměť na jména, místa, data nebo maličkosti, lehce analyzují a syntetizují slova, luští křížovky, hrají hry se slovy,….

3. Prostorová inteligence -  děti se snadno orientují v mapách, diagramech a náčrtcích, tráví volný čas umělěckými aktivitami, mají zrakové představy, když přemýšlejí. Kreslí přesně podoby lidí  a věcí, rády sledují filmy, diapozitivy, rádi si hrají se skládankami a bludišti, mají časté denní snění,….

4. Kinestetická (tělesně-pohybová) inteligence – děti vynikají v soutěživých sportech, pohybují se a vrtí se, když sedí. Mají rády pohybové aktivity – jízda na kole, plavání, turistika,… . Mají potřebu dotýkat se lidí, se kterými mluví, jsou zručné, dovedně napodobují gesta a způsoby chování lidí,…

5. Hudební inteligence – děti hrají na hudební nástroj, pamatují si melodie písniček, upozorní, když je tón mimo tóninu. Říkají, že potřebijí hudbu, aby se mohly učit, udrží rytmus podle hudby, zpívají si pro sebe,…

6. Intrapersonální inteligence - děti projevují smysl pro nezávislost, mají silnou vůli, mají vyhraněné názory v diskuzích, jsou rády sami, působí dojmem, že žijí ve vlastním světě a s velkou sebedůvěrou, mají svůj způsob oblékání, chování, zaujímají vlastní postije, jsou motivováni pro práci v nezávislých projektech,…

7. Interpersonální inteligence – děti mají hodně přátel, společenských kontaktů ve škole a v sousedství bydliště, zapojují se do mimoškolních společných činností, rády hrají skupinové hry s jinými dětmi, projevují hodně empatie pro pocity druhých lidí,…

8. Ekologická inteligence – přiřazena cca od roku 1997 – děti jsou citlivé k ekologickým problémům na světě, zajímají se o přírodu, její krásy, rádi řeší problémy spojené s přírodními zákonitostmi, nejsou lhostejné k znečišťování životního prostředí,…