Bude aktualizováno.

Možnosti sociální podpory státu u lidí s PAS (porucha autistického spektra).

Zpracováno pro potřeby maminek dětí s diagnózou PAS – z Karlovarského kraje.

 

Zdroj : K.Thorová: Poruchy autistického spektra, Portál Praha 2006

                                                                     

Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením uvedeným v příloze č.2. vyhlášky 182/1991, které podstatně omezuje  jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II., anebo III. stupně.

 

Žádost o přiznání mimořádných výhod se podává u příslušného městského úřadu u odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Vzhledem k funkčnímu dopadu pervazivní vývojové poruchy na fungování dítěte a jeho rodiny, doporučujeme rodičům s poruchou autistického spektra žádat o přiznání III. stupně zdravotního postižení( průkaz ZTP/P-zvlášť těžké postižení / průvodce).

Zdravotní stav dítěte posuzuje posudkový lékař.

Dne 1.1.2006 vešla v platnost novela vyhlášky č. 506/2005, která lépe definuje zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod. Na základě vyhlášky se mimořádné výhody III. stupně přiznávají lidem s autismem zejména díky odstavci 3, písmeno i.) (vyhl. Č. 182/1991, příl.2): „ střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace“.

 

Autismus, Aspergerův syndrom i ostatní pervazivní vývojové poruchy patří jednoznačně mezi postižení komunikace s dopadem na schopnosti orientace, přidělování průkazky ZTP/P je na místě jednoznačně!

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém prohlášení ze dne 27.1.2006 potvrzuje povinnost posudkového orgánu vždy z funkčního hlediska srovnat dopad poruchy autistického spektra na orientační schopnosti  (www.praha.Apla.cz).

 

Výhody II. stupně pro držitele ZTP:

1.     nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (kromě místenek)

2.     nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotních zařízeních

3.     nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy

4.     sleva 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

 

Výhody III. stupně pro držitele  ZTP/P:

       Platí body 1. – 4. pro II. stupeň, navíc:

5.     nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě

 

Další oblasti, kde lze uplatnit výhody ZTP a ZTP/P: polovina vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

Dále jde o zvýšení částky životního minima potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, různé daňové úlevy, osvobození od daně ze staveb, minimální vyměřovací základ pro stanovení výše pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, osvobození poplatků ze psa, je-li využíván k doprovodu či ochraně, osvobození od některých správních poplatků, atd.

 

Dávky sociální péče poskytované v souladu s vyhláškou MPSV

č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.:

Příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a zvláštní úpravu motorového

vozidla (paragraf 35).

-         výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000,- Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000,- Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných za osoby blízké, které s ním žijí ve společné domácnosti.  

 

Paragraf 36 – příspěvek na provoz motorového vozidla , kde se mimo jiné uvádí i: výše příspěvku činí ( pro občany s III. stupněm postižení nebo pro rodiče s takto postiženým dítětem) : 4200,- Kč u jednostopého vozidla a 9900,- Kč u ostatních vozidel; u zdravotního postižení II. stupně je to pak 2300,- Kč u jednostopého vozidla a 6000,- Kč u ostatních vozidel,…..    

Dále služby sociální péče poskytované v souladu s vyhláškou MPSVč. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.:

- Mimořádné výhody III. stupeň ZTP/P (paragraf 31)

- Bezúročné půjčky ( paragraf 57 – 58)

- Pečovatelská služba (paragraf 59)

 

Oprávnění podle vyhlášky o pravidlech silničního provozu č.99/1989 Sb.,: zvláštní označení č. O1 motorového vozidla – invalidní značka (paragraf 68 odst. 5) – příloha 1 – poučení pro užívání značky.

 

Oprávnění podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.: Zřízení vyhrazeného parkoviště pro osoby těžce zdravotně postižené v blízkosti trvalého bydliště (paragraf 25).

Žádost se podává u odboru dopravy obecních (městských) úřadů.

 

Dávka podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře:

Rodičovský příspěvek do sedmi let věku dítěte ( paragraf 30)

Sociální příplatek ( paragraf 20 – 22)

 

Příspěvek na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. O této dávce rozhodují odbory sociálních věcí a zdravotnictví  městských úřadů. Podle §11 – výše příspěvku pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc činí :

         a) 3.000,- Kč – stupeň I. – lehká závislost

         b) 5.000,- Kč – stupeň II. – středně těžká závislost

         c) 9.000,- Kč – stupeň III. – těžká závislost

         d) 11.000,- Kč – stupeň IV. – úplná závislost

 

 

Stupeň závislosti se hodnotí podle schopnosti zvládat vypsané úkony - §9. Úkony se posuzují s ohledem na věk posuzované osoby. Sečtou se úkony, které posuzovaná osoba není schopna zvládnout (úkony zvládnuté jen částečně se posuzují jako nezvládnuté) a podle § 8 podle počtu nezvládnutých úkonů zjistíte stupeň závislosti a tedy i výši příspěvku.

 

V případě nespokojenosti má občan právo se ve věcech sociálního zabezpečení odvolat. Poučení o možnostech odvolání je součástí každého rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení. V případě nesouhlasu s rozhodnutím nejvyšší instance je možno se obrátit na soud. V případě dětí s poruchami autistického spektra jsou odvolací řízení v současné době frekventovaná.